Bashkia Dibër – Verifikim paraprak

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

PËR NGRITJE NE DETYRE NË KATEGORINE E ULET DREJTUESE

 

  • Përgjegjës i Sektorit të Kontrollit të Zhvillimit të Territorit, Kategoria e Ulet Drejtuese

 

Në zbatim të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për plotësimin e vendeve të Lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”,

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkine Diber, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të ngritjes ne detyre dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim,  njofton se kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të testimit, janë:

  • Melsen Nela

 

Testimi me shkrim do të zhvillohet, në ambientet e Bashkise Diber  në datën 01.08.2019.  ora 09.00, kandidatët të cilët kanë grumbulluar në vlerësimin me shkrim më shumë se gjysmën e pikëve do të kalojnë në intervistën e strukturuar me gojë  do te njoftohen nga njesia e Burimeve Njerezore.

 

Njesia e Menaxhimit te Burimeve Njerezore

Shkelqim Murrja