BASHKIA DIBER- VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 26 të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Diber shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të ngritjes në detyrë për pozicionin:

  • Përgjegjës Sektori i Administrimit të Ujrave, Niveli i ulët drejtues

 

Për më tepër klikoni në linkun bashkangjitur : Publikim vendi i lire Pergjegjes Sektori Adm.Ujrave