BASHKIA DIBER – VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 26 të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Diber shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të ngritjes në detyrë për pozicionin:

  • Kordinator për të Drejtën e Informimit , niveli i ulët drejtues
  • Kategoria e pagës III-A/1.

Afati për dorëzimin e Dokumenteve:

   Per lëvizje paralele eshte:   04.11.2019                

  Per ngritje në detyrë eshte:   06.11.2019

Për më tepër klikoni në linkun bashkëngjitur : 1. Publikim vendi i lire Kordinator per te drejten e informimit