BASHKIA DIBER – VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, Bashkia Diber  shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe pranimit në shërbimin civil për pozicionet:

  • Specialist, Sektori Kujdesit Social, Kategoria Ekzekutive.

Për më tepër klikoni në linkun bashkëngjitur  : 1. shpallje per levizje paralele dhe pranim ne sherbimin civil PRAKTIKE KONKURRIMI