BASHKIA DIBER – VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut III dhe VIII, të Vendimit Nr. 118, datë 05/03/2014, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Diber shpall procedurat e lëvizjes paralele, ngritjes në detyrë dhe pranim në shërbimin Civil për pozicionin:

  • Sekretar i Përgjithshëm , Kategoria e Lartë Drejtuese

 

Afati për dorëzimin e Dokumenteve:

   Per lëvizje paralele eshte : 23.10.2019                           

 Per ngritje në detyrë  dhe Pranim ne Sherbimin civil eshte : 25.10.2019            

Për më tepër klikoni në linkun bashkëngjitur : 1. Publikim vendi i lire Sekretar