BASHKIA DIBER – VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të Ligjit nr.152/2015, datë 21.12.2015 “Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi” Kreu III, neni 14,pika 1 “Kriteret e pranimi në nivelin bazë të shërbimit të MZSH-së” dhe neni 15 “Emërimi ,lirimi dhe përjashtimi I personelit të Shërbimit të MZSH-së”, Vendimit nr.15 datë. 26.02.2019 “Per miratimin e Strukturës Organike të  Bashkisë Dibër”njofton se në Drejtorinë  e MZSH-së shpallet  1 (një) vend  i lirë  pune në nivelin bazë në pozicionin  :

  • Zjarrëfikës,Luftues,Shpëtues  në nivelin bazë, në Drejtorinë  e MZSH-së, Bashkia Dibër.

Për më tepër klikoni në linkun bashkëngjitur :shpallje zjarrfikes,luftues,shpetues