BASHKIA DIBER – VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, Bashkia Diber  shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe pranimit në shërbimin civil për pozicionet:

  • Specialist ,Drejtoria Kontrrollit dhe Zhvillimit te Territorit, Kategoria Ekzekutive.

Lloji i diplomës “Ingjinieri Mjedisi/Ndertimi /Arkitekture ” niveli minimal i diplomës “Bachelor”

Afati për dorëzimin e Dokumenteve për :   LEVIZJEN PARALELE  14.10.2019           

Afati për dorëzimin e Dokumenteve për :   PRANIM NE SHERBIMIN CIVIL   16.10.2019 

 

Për më tepër klikoni në linkun bashkëngjitur :  1. shpallje per levizje paralele dhe pranim ne sherbimin civil spec.urbanistika