BASHKIA DIBER, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 26 të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Diber shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të ngritjes në detyrë për pozicionin:

 • Drejtor i Drejtorisë Juridike, Kategoria e Mesme Drejtuese
 • Drejtor i Drejtorisë Burimeve Njerezore, Kategoria e Mesme Drejtuese
 • Drejtor I Taksave , Kategoria e Mesme Drejtuese
 • Drejtor Drejtorise se Urbanistikes Kategoria e Mesme Drejtuese
 • Përgjegjës i Sektorit të Higjenës dhe Veterinarisë, Kategoria e Ulët Drejtuese
 • Përgjegjës i Sektorit të Prokurimeve, Kategoria e Ulët Drejtuese
 • Përgjegjës i Sektorit të Turizmit Kategoria e Ulët Drejtuese
 • Përgjegjës i Sektorit Auditit, Kategoria e Ulët Drejtuese
 • Përgjegjës i Sektorit të Mirëmbajtjes së Objekteve, Kategoria e Ulët Drejtuese
 • Pergjegjes i Sektorit te Teknologjise dhe Informacionit Kategoria e Ulet Drejtuese
 • Përgjegjës i Sektorit Taksave, Kategoria e Ulët Drejtuese
 • Përgjegjës i Sektorit te Mbrojtjes Mjedisit dhe Studim Projektimit, Kategoria e Ulët Drejtuese
 • Specialist Finance, (3 pozicione) Kategoria Ekzekutive
 • Specialist i Prokurimeve, (3 pozicione) Kategoria Ekzekutive
 • Specialist i Taksave ( 3 pozicion)
 • Specialist Turizmi (2 Pozicion)
 • Specialist Jurist (1 Pozicion)
 • Specialist i Pronave (2 pozicion)
 • Specialist i Migracionit dhe Diaspores (1 pozicion)
 • Specialist I PPECK (1 pozicion)
 • Inspektor IMTV (1pozicion)
 • PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR
 • Fwd_ Pershendetje
 • Pershendetje,