BASHKIA DIBËR – VENDE TE LIRA PUNE

Në mbështetje të ligjit nr.139/2015, “Për vetëqeverisjen vendore”, të ligjit nr.8224, datë 15.5.1997 “Për organizimin dhe funksionimin e Policisë së Bashkisë dhe Komunës” (i ndryshuar), nenit 11 të  Rregullores së brendshme “Tip” të policisë së bashkisë dhe komunës, VKM-së nr.313, datë 1.7.2002,“Për caktimin e strukturës, të numrit të punonjësve dhe shpezimeve buxhetore të policisë së bashkisë dhe komunës”, (i ndryshuar), Bashkia Dibër  shpall procedurat e konkurimit për vendet e lira :

  • Polic në Policinë Bashkiake 1(nje) pozicion

 

Kandidatët për polic duhet të plotësojnë kërkesat e posaçme si vijon:

– Të jetë shtetas shqiptar;

– Të kenë të kryer arsimin e mesëm;

– Të jetë në gjendje të mirë shëndetësore dhe i aftë fizikisht e mendërisht për të vepruar;

– Të ketë cilësi të larta morale e qytetare;

 

Kandidatët për Shef i Sektori  duhet të plotësojnë kërkesat e posaçme si vijon:

– Të jetë shtetas shqiptar;

– Të kenë të kryer arsimin e lartë.

– Të jetë në gjendje të mirë shëndetësore dhe i aftë fizikisht dhe mendërisht për të vepruar;

– Të ketë cilësi të larta morale e qytetare;

– Preferohet të ketë punuar në policinë e shtetit dhe të mos ketë qënë i dënuar për shkelje të rënda     dhe vepra penale

 

DOKUMENTACIONI, MËNYRA DHE AFATI I DORËZIMIT

Kandidatët duhet të dorëzojnë dokumentat si më poshtë:

a- Kërkesë për aplikim (me shkrim dore);

b- Curriculum Vitae

c- Fotokopje e Kartës së Identitetit;

d- Çertifikatë e përbërjes familjare;

e- Librezë ushtarake ose vërtetim nga dega e mobilizimit ushtarak (nese ka)

f- Fotokopje e diplomës së shkollës dhe lista e notave e noterizuar;

g- Çertifikata kualifikimi të ndryshme (në rast se ka);

h- Fotokopje e librezës së punës.

i- Motivacioni i largimit nga puna e fundit (nëse është i punësuar ose ka qenë i punësuar);

j- Raport mjeko-ligjor

k- Vërtetim i gjendjes Gjyqësore;

l- Vërtetim nga prokuroria (që nuk është aktualisht në proces hetimi)

m-Vërtetim nga Gjykata ( që nuk është aktualisht në proces gjyqësor)

n- 2 Fotografi

 

Dokumentat duhet të dorëzohen pranë Drejtorise së Shërbimeve Mbështetëse,Bashkia Dibër

brenda datës 12.03.2020.

REZULTATET PËR FAZËN E VERIFIKIMIT PARAPRAK TË DOKUMENTACIONIT

Njësia e Burimeve Njerëzore në Bashkinë Dibër  do të shpallë në portalin

“Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, në faqen e internetit të Bashkisë Dibër, në stendat e informimit të publikut dhe në stendat pranë Policisë Bashkiake, listën e kandidatëve që plotësojnë kushtet dhe kërkesat e posaçme, si dhe datën, vendin dhe orën e saktë kur do të zhvillohet testimi. Kandidatët e skualifikuar kanë të drejtë të ankimohen pranë Njësisë së Burimeve Njerëzore të Bashkisë Dibër.

 

FUSHAT E NJOHURIVE, AFTËSITË DHE CILËSITË MBI TË CILAT DO TË ZHVILLOHET

TESTIMI

Kandidatët do të vlerësohen në lidhje me:

a- Njohuritë mbi ligjin nr.139/2015, “Për vetëqeverisjen vendore”

b- Njohuritë mbi ligjin nr.8224, datë 15.5.1997 “Për organizimin dhe funksionimin e Policisë së

Bashkisë dhe Komunës” (i ndryshuar)

c- Njohuritë mbi Rregulloren së Brendshme “Tip” të policisë së bashkisë dhe komunës.

d- Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë.

 

 

 

MËNYRA E VLERËSIMIT TË KANDIDATËVE

Kandidatët do të vlerësohen në lidhje me dokumentacionin e dorëzuar:

Kandidatët do të vlerësohen për përvojën, trajnimet apo kualifikimet e lidhura me fushën.

Kandidatët në testimin me shkrim dhe intervistën me gojë do të vlerësohen në lidhje me:

a- Njohuritë, aftësitë, kompetencën në lidhje me punën;

b- Eksperiencën e tyre të mëparshme;

c- Motivimin, aspiratat dhe pritshmëritë e tyre për karrierën.

Totali i pikëve për vlerësimi e kandidatëve është 100 pikë i detajuar si më poshtë:

Vlerësimi maksimal për dokumentacionin është 25 pikë

Vlerësimi maksimal për testimin me shkrim është 45 pikë

Vlerësimi maksimal për intervistën me gojë është 30 pikë

Kandidatët që marrin 60 %  të pikëve të testimit me shkrim, kanë të drejtë të vazhdojnë

fazën e intervistës me gojë.

 

DATA E DALJES SË REZULTATEVE TË KONKURIMIT DHE MËNYRA E KOMUNIKIMIT

Në përfundim të vlerësimit të kandidatëve, (testimit me shkrim dhe intervistës me gojë) Njësia e

Burimeve Njerëzore në Bashkinë  Dibër do të shpallë fituesit në portalin “Shërbimi Kombëtar i

Punësimit” në faqen e internetit të Bashkisë Dibër  në stendat e informimit të publikut dhe në stendat pranë Policisë Bashkiake. Kandidatët jo fitues kanë të drejtë të ankimohen pranë Njësisë së Burimeve Njerëzore.