BASHKIA DIBËR, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të Ligjit nr.152/2015, datë 21.12.2015 “Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi” Kreu III, neni 14,pika 1 “Kriteret e pranimi në nivelin bazë të shërbimit të MZSH-së” dhe neni 15 “Emërimi ,lirimi dhe përjashtimi I personelit të Shërbimit të MZSH-së”, Vendimit nr.49 datë 10.01.2023 “Per miratimin e Strukturës Organike të Bashkisë Dibër”njofton se në Drejtorinë e MZSH-së shpallen 4 (kater ) vende te lira pune në nivelin bazë në pozicionin :

Ø Zjarrëfikës,Luftues,Shpëtues në nivelin bazë, në Drejtorinë e MZSH-së, Bashkia Dibër

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR shpallje zjarrfikes,luftues,shpetues