BASHKIA DIBER – SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për plotësimin e vendeve të Lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”,

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkine Diber, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të ngritjes ne detyre,Pranimit ne sherbimin  civil dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim,  njofton se kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të testimit, janë:

  • Drejtor i Drejtorisë së Planifikimit dhe Kontrollit të Zhvillimit të Territorit, Kategoria e Mesme Drejtuese : 
  • Z . Bedri Shehu

 

  • Specialist ,Drejtoria Kontrrollit dhe Zhvillimit te Territorit, Kategoria Ekzekutive :
  • Fabion Zerja

 

Testimi me shkrim do të zhvillohet, në ambientet e Bashkise Diber  në datën 18.10.2019.  ora 09.00, kandidatët të cilët kanë grumbulluar në vlerësimin me shkrim më shumë se gjysmën e pikëve do të kalojnë në intervistën e strukturuar me gojë  qe do te zhvillohet ne daten 21.10.2019 ora 09:00 te cilet do te njoftohen nga njesia e Burimeve Njerezore.