BASHKIA DIBER – SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, si dhe si dhe të Kreut VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave,

 

Specialist, Sektori  Kujdesit Social, Kategoria Ekzekutive

 

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Institucionin e Bashkise Diber, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin e mësipërm aplikanti qe vazhdon procedurat e metejshme eshte :

  • Denisa Basha

Intervista me gojë do të zhvillohet në ambientet e  Drejtorisë së  Shërbimeve Mbështetëse në datën 29.10.2019 në orën 10;00.