BASHKIA DIBER – SHPALLJE FITUESI

 

Në zbatim të nenit 26, të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”,

Njësia përgjegjëse e Bashkise Diber, në përfundim të procedurës së ngritjes në detyrë,pranimit ne sherbimin civil njofton se:

  • Drejtor i Drejtorisë së Planifikimit dhe Kontrollit të Zhvillimit të Territorit” – Kandidati fitues është: Bedri Shehu
  •      Specialist, Drejtoria Kontrollit dhe Zhvillimit te Territorit  është:  Z.Fabion Zerja