BASHKIA DIBER – SHPALLJE FITUESI

Në zbatim te ligjit Nr 152/2015”Per Sherbimin e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpetimi”  neni 14 pika 1 “Kriteret e pranimit për nivelin bazë të këtij shërbimi janë:

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë Dibër, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kritereve dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim,  njofton se për pozicionin

Zjarrëfikës,Luftues,Shpëtues  në nivelin bazë, në Drejtorinë  e MZSH-së : 

  • nuk ka kandidatura të përzgjedhura.