BASHKIA DIBËR – SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, si dhe të Kreut II, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”,   Njësia përgjegjëse në Institucionin e Bashkise Diber , në përfundim të procedurës së pranimit në shërbimin civil, njofton se:

Nuk kemi   kandidat fitues për  pozicionin: Specialist i Sektorit te Administrimit te Ujerave .Drejtoria e Bujqesise ,Pyjeve dhe Administrimit te Ujerave.