BASHKIA DIBËR – SHPALLJE FITUESI

  •  Përgjegjës Sektori i Administrimit të Ujrave. NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR NGRITJE NE DETYRE NË KATEGORINE E ULET DREJTUESE

Në zbatim të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për plotësimin e vendeve të Lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”,

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkine Diber, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të ngritjes ne detyre, pranimit ne sherbimin civil dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim,  njofton se kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të testimit, janë:

  • Arben Dani

Testimi me shkrim do të zhvillohet, në ambientet e Bashkise Diber  në datën 20.01.2020.  ora 10.00, kandidatët të cilët kanë grumbulluar në vlerësimin me shkrim më shumë se gjysmën e pikëve do të kalojnë në intervistën e strukturuar me gojë  do te njoftohen nga njesia e Burimeve Njerezore.

 

  • Përgjegjës Sektori i Administrimit të Ujrave . NË KATEGORINE E ULET DREJTUESE

Njofton se për pozicionin e mësipërm nuk ka kandidatura të përzgjedhura.