BASHKIA DIBER, PLANI VJETOR I PRANIMVE NE SHERBIMIN CIVIL

Bazuar ne ligjin 152/2013 ”Per Nepunsin Civil” te ndryshuar, ne VKM nr.108 date 26.02.2014
“Per planin Vjetor te Pranimit ne Sherbimin Civil, vendimin e Keshillit Bashkiak Diber Nr.127,
date 12.12.2023 “Per Miratimin e Numrit te punonjesve te Administrates se Bashkise Diber.
Institucioneve ne varesi dhe Njesive Administrative per vitin 202.  Vendimin e Kryetarit te
Bashkise Nr 02. Date 04.01.2024 “Per miratimin e Numrit te Punonjesve te Bashkise Diber”

Vendosi:

  • Miratimin e Planit Vjetor te Pranimeve ne Sherbimin Civil per Vitin 2024

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: BASHKIA DIBER