Bashkia Dibër – Njoftim

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

PËR LËVIZJE PARALELE

NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

       

Nr______Rregj                                                                                                  Peshkopi,___.____.2019

 

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, si dhe si dhe të Kreut VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave,

  • Ekonomist i Menaxhimit te Aseteve , Kategoria Ekzekutive.
  • Specialist i Pagave, Kategoria Ekzekutive.

 

 

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Institucionin e Bashkise Diber, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se njofton se

  1. kandidati i kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit per pozicionin Specialist i Pagave është:
  • Elson Murrja

Për sa më sipër njoftojmë kandidatët se pozicioni Ekonomist i Menaxhimit te Aseteve  është i hapur për procedurën e pranimit ne sherbimin civil.

 

 

 

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore

Shkelqim Murrja