Bashkia Dibër – Njoftim fituesi

NJOFTIM FITUESI

PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL

NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

 

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, si dhe të Kreut II, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”,   Njësia përgjegjëse në Institucionin e Bashkise Diber , në përfundim të procedurës së pranimit në shërbimin civil, njofton se  kandidati fitues për  pozicionin:

 

 

Ekonomist i Menaxhimit te Aseteve është:  Zj.Fjoralba Gjoni

 

 

 

Njesia e Menaxhimit te Burimeve  Njerezore

Shkelqim Murrja