BASHKIA DIBER VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 26 të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Diber shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të ngritjes në detyrë për pozicionin:

 • Drejtor i Drejtorisë së Mirëmbajtjes së Objekteve, Kategoria e Mesme Drejtuese
 • Drejtor i Kopshteve, Çerdheve dhe Konviktit, Kategoria e Mesme Drejtuese
 • Kryeinspektor i IMTV, Kategoria e Ulët Drejtuese
 • Specialist i Sektorit te IMTV, Kategoria Ekzekutive.
 • Përgjegjës i Sektorit të Higjenës dhe Veterinarisë, Kategoria e Ulët Drejtuese
 • Përgjegjës i Sektorit të Prokurimeve, Kategoria e Ulët Drejtuese
 • Përgjegjës i Sektorit Financës, Kategoria e Ulët Drejtuese
 • Përgjegjës i Sektorit të Mirëmbajtjes së Objekteve, Kategoria e Ulët Drejtuese
 • Specialist i Rakordimit të Kopshteve dhe Çerdheve, Kategoria Ekzekutive
 • Specialist Urbanistika (3 pozicione), Kategoria Ekzekutive
 • Specialist i Bujqësisë, Kategoria Ekzekutive
 • Specialist i Mirënbajtjes së Objekteve dhe Rugeve,(3 pozicione) Kategoria Ekzekutive
 • Specialist i Prokurimeve, Kategoria Ekzekutive
 • PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR Pershendetje