BASHKIA DEVOLL VENDE TE LIRA PUNE

BASHKIA DEVOLL VENDE TE LIRA PUNE

Pozicionet perkatese si me poshte:

1. Specialist I Verifikimit ne Sektorin e kontabilizimit te te  ardhurave dhe sherbimit ndaj tatim paguesve nje) – Klasa Iv – kategoria e pages IV- a ;

2. Specialist  per maredheniet me thesarin ne Sektorin e Menaxhimit Financiar   ne 1(nje) – Klasa Iv – kategoria e pages IV- a ;

3.Specialist IT  Ne Sektorin e Menaxhimit te burimeve njerezore   1(nje) – Klasa Iv – kategoria e pages IV- A

4.Specialist Inxhinier ne Sektorin e Planifikimit   1(nje) – Klasa Iv – kategoria e pages IV- a

5.Specialist per  Integrimin ne BE ne Sektorin e projekteve dhe Integrimit ne BE

6.Specialist  ne Sektorin e Mbrojtjes dhe Menaxhimt te Tokes (nje) – Klasa Iv – kategoria e pages IV-a

7.Specialist per Barazine gjinore dhe te drejtat e grave  (nje) – Klasa Iv – kategoria e pages IV-a

8.Inspektor Ushqimi ne Sektorin e Veterinarise   nje) – Klasa Iv – kategoria e pages IV-a

9.Specialiste Pyjesh ne Sektorin e pyjeve dhe kullotave 5( Pese) kategoria e pages IV-b

10.Specialist ne Ne Sektorin e Menaxhimit te Burimeve Njerezore   1(nje) – Klasa Iv -kategoria e pages IV-a

11. Specialist I Statistikave ne Ne Sektorin e Menaxhimit te Burimeve Njerezore

12.  Specialist per Emergjencat civile ne sektorine  Emergjencave Civile 1(nje) – Klasa Iv – kategoria e pages IV- a ;

13. Inspektor I IVMT  2(dy) – Klasa Iv – kategoria e pages Klasa Iv – kategoria e pages IV- b ;

14.Specialist Agronom ( 4)  kater ne Sektorin e Bujqesisie,Ujitjes dhe Kullimit!

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR archive (5)