Bashkia Devoll-Vende të lira pune

Bashkia Devoll ju njofton se shpall 17 pozicione pune te lira ne kategorine Ekzekutive,specialist!

4.1. Grupi I  pozicioneve te administrimit te pergjithshem      7 (Shtate)

1.Inspektor ne Sektorin e te Ardhurave dhe Licensimit, ne Drejtorine e te Ardhurave dhe Menaxhimit Financiar 5(pese )– Klasa Iv – kategoria e pages IV- a ;

2.Administrator te Ndihmes Ekonomike  ne Sektorin e Mireqenies dhe Kujdesit Social 1(nje) – Klasa Iv – kategoria e pages IV- a

3.Specialist ne Sektorin e Emergjencave Civile   1(nje) – Klasa Iv – kategoria e pages IV- a

4.2. Grupi I  pozicioneve te administrimit te posacem   10(dhjete)pozicione

1.Specialist PAK  ne Sektorin e Menaxhimit Financiar ne Drejtorine e te Ardhurave dhe Menaxhimit Financiar 1(nje) – Klasa Iv – kategoria e pages IV- a ;

  1. 2. Specialist  Inxhinier ne Sektorin e Planifikim dhe Zhvillim Territori   ne 1(nje) – Klasa Iv – kategoria e pages IV- a ;

3.Specialist per mbrojtjen e femijeve ne Sektorin e Mireqenies dhe Kujdesit Social 1(nje) – Klasa Iv – kategoria e pages IV- a

4.Specialist Veteriner ne Sektorin e Veterinarise   1(nje) – Klasa Iv – kategoria e pages IV- a

5.Specialist Jurist ne Sektorin e Planifikim-zhvillimit  1(nje) – Klasa Iv – kategoria e pages IV- a

6.Specialist IT NE Sektorin E Menaxhimit te Burimeve Njerezore  1(nje) – Klasa Iv – kategoria e pages IV-

7.Specialist Auditi ne Sektorin e Auditit te Brendshem    1(nje) – Klasa Iv – kategoria e pages IV-

8.Specialist  ne Sektorin e Mbrojtjes dhe Menaxhimt te Tokes (nje) – Klasa Iv – kategoria e pages IV-

9. Specialist Jurist ne Sektorin Juridik dhe Prokurimeve  1(nje) – Klasa Iv – kategoria e pages IV- a

10. Specialist  Topograf ne Sektorin e Planifikim dhe Zhvillim Territori   ne 1(nje) – Klasa Iv – kategoria e pages IV- a ;

Per me teper klikoni në linkun Shpallje_per_vende_te_lira_pune_Bashkia_Devoll!