BASHKIA DEVOLL, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, të Këshillit të Ministrave, Njësia e Menaxhimit te Burimeve Njerëzore pranë Bashkisë Devoll shpall proçedurat e lëvizjes paralele, ngritjes në detyrë dhe pranimit nga jashtë për pozicionet :

 • 1 (Një) Pozicion – Drejtor I Drejtorisë së të Ardhurave Lejave dhe Liçensave, Kategoria e Pagës II-B
 • 1 (Një) Pozicion – Drejtor I Shërbimeve Financiare dhe Buxhetit,Kategoria e Pagës II-B
 • 1 (Një) Pozicion – Drejtor I Shërbimeve Juridike dhe Prokurimeve , Kategoria e Pagës II-B
 • 1 (nje) Pozicion- Drejtor I Drejtorise se Planifikimit te territorit, Mjedisit, Zhvillimit te Tokes, Investimeve, Projekteve dhe Integrimit.
 • 1 (Një Pozicion – Përgjegjës I Sektorit te Prokurimeve , KlasaIII-Kategoria e pagës III-a
 • 1 (Një Pozicion – Përgjegjës I Sektorit Kadastres, KlasaIII-Kategoria e pagës III-a
 • 1 (Një) Pozicion – Pergjegjes ne Sektorin e Menaxhimit te Burimeve Njerezore, Protokoll Arshives dhe Sherbimeve Mbeshtetse Kategoria e pagës III-a /1.
 • 1 (Një) Pozicion – Përgjegjës I Sektorit të Menaxhimit Financiar, KlasaIII-Kategoria e pagës III-a
 • 1 (Një Pozicion – Përgjegjës I Sektorit te IT, KlasaIII-Kategoria e pagës III-a

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar,si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Korçë shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, për pozicionin:

 • 1( një) Specialist Topograf, në Sektorin e Planifikim dhe Zhvillim Territori
 • 1( një) Specialist Topograf, në Sektorin e Kadastres
 • 1 (nje) Specialist- “Jurist “ne “ Sektori e Sherbimeve Juridike,” kategoria e pagës IV-a
 • (2) Specialist I Menaxhimit te Burimeve Njerezore ne “Sektorin e Menaxhimit te Burimeve Njerëzore”, kategoria e pagës IV-a
 • Specialist Projektesh ne BE
 • (1) Specialist “TIK” ne “Sektorin e IT”, kategoria e pagës IV-a
 • 1 (nje) Specialist te Auditit te Brendshem në Sektorin e Auditit te Brendshem, kategoria e pagës IV-a

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: Fwd_ Njoftim per shpallje vende e lira pune ne kategorin e euket dhe te mesme drejtues edhe kategorin eekzekutive