BASHKIA DEVOLL, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II ,III,IV dhe VII të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Njesia e Menaxhimit te Burimeve Njerezore në Bashkinë e Devollit, shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të  pranimit në Shërbimin Civil për kategorinë ekzekutive, për pozicionin:

 

  • 1 (nje ) Specialist Arkitekt  ne Sektorin e Planifikimt dhe zhvillimti te territorit ,
  • (1) Specialist “per menaxhimin e aktiveve “ ne   “Sektorin e  e menaxhimit  Financiar ”,  kategoria e pagës IV-a;
  • 1( një) Specialist Topograf, në Sektorin e Planifikim dhe Zhvillim Territori
  • 1 (nje ) Specialist Inxhinier mjedisi  ne Sektorin e Planifikimit dhe zhvillimit te territorit ,
  • 1 (nje ) Specialist Jurist  ne Sektorin e Kadastres
  • (1) Specialist “TIK “ ne “Sektorin e  Menaxhimit te Burimeve Njerëzore”,  kategoria e pagës IV-a;
  • PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR Njoftim_per_shpallje_per_vende_te_lira_pune_ne_kategorine_ekzekutive_,Bashkia_Devoll