BASHKIA DEVOLL – SHPALLJE FITUESI

Njoftim mbi Rezultatin e Verifikimit paraprak per pranim nga Jashte sherbimit civil ne pozicionin  Sekretar i Pergjithshem!

 

Në zbatim të nenit 32 të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut III, VIII të Vendimit Nr. 118, datë 05/03/2014 “Për procedurat e emërimit, rekrutimit, menaxhimit dhe përfundimit të marrëdhënies në shërbimin civil të nivelit të lartë drejtues dhe të anëtarëve të TND-së”, Bashkia Devoll, shpall procedurat e ngritjes në detyrë ose pranimit nga jashtë në shërbimin civil për pozicionin:

a.Sekretar i Pergjithshem

 

1.Astrit  Seferkolli    eshte  kualifikuar per te vazhduar fazen e dyte te procedures  se pranimit nga jashte sherbimit civil

 

Ne date 21.10.2019,ora 14.00 do te zhvillohet testimi me shkrim dhe ne date 23.10.2019  ora 14.00 do te zhvillohet intervista me goje ne ambjentet e bashkise Devoll!