BASHKIA DEVOLL – SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit 32, të Ligjit Nr. 152/2013,“Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut VIII, të Vendimit Nr.118, datë 05/03/2014, të Këshillit të Ministrave, i ndryshuar,

Njësia përgjegjëse në Institucionin e Bashkia Devoll, në përfundim të procedurës së pranimit, njofton se:

  • kandidati fitues është:
  1. Z.Astrit Seferkolli