BASHKIA DEVOLL – SHPALLJE FITUESI

 

Njoftim mbi Rezultatin e Verifikimit paraprak per pranim nga jashte   ne  Kategorine e larte  drejtuese!

.

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, Në zbatim të nenit 32, të ligjit Nr.152/2013, “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, dhe të Kreut VIII, të Vendimit Nr. 118, datë 05/03/2014, , Njesia e Menaxhimit te Burimeve Njerezore në Bashkinë Devoll shpall rezultatet paraprake te vleresimit sipas listes se meposhtme

 

1.z.Astrit Seferkolli    eshte  kualifikuar per te vazhduar fazen e dyte te procedures  se pranimit nga jashte  ne pozicionin Sekretar i Pergjithshem ne Bashkine Devoll!

 

Ne date 22.10.2019,ora 14.00 do te zhvillohet testimi me shkrim dhe ne date 24.10.2019  ora 14.00 do te zhvillohet intervista me goje ne ambjentet e bashkise Devoll!