BASHKIA DEVOLL, SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për plotësimin e vendeve të Lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, per pozicionet

1.Drejtor ne Drejtorine e Sherbimeve Financiare dhe Buxhetit , kategoria e pages II- b;

2.Pergjegjes ne Sektorin e Kadastres dhe inventarizmit te aseteve ,kategoria e pages III-a/1

3.Pergjegjes i Sektorit te IT-se , kategoria e pages III-a/1

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Institucionin Bashkia Devoll, në përfundim të rezultatit te vleresimit perfundimtar të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, rezultatet e testimit me shkrim ,intervistes me goje ,njofton se kandidatet fitues për procedurën e e ngritjS ne detyre dhe pranim nga jashte sherbimit civil ne pozicionet e mesiperme jane:

1.Aurela Furxhi 85.4 pike

2.Arbri Bregu 79 pike

3.Erjon Rado 75.4 pike

 

Në zbatim të nenit 21,21,23,24 KREU IV, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, dhe KREU II te Vendimit Nr. 243, datë 18.03.2015 I ndryshuar me VKM nr. 746, datë 19.12.2018 PËR PRANIMIN, LËVIZJEN PARALELE, PERIUDHËN E PROVËS DHE EMËRIMIN NË KATEGORINË EKZEKUTIVE per pozicionet:

1.Specialist Auditi ne Sektorin e Auditit te brendshem–

2. Specialist IT ne Sektorin e IT,

3.Specialist ne Sektorin e Mbnj (1)

4.Specialist per maredheniet me Diasporen ne Sektorin e projekteve dhe integrimit europian

5.Specialsit per integrim,monitorim dhe raportim ne Sektorin e projekteve dhe integrimit europian

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Institucionin Bashkia Devoll, në përfundim të rezultatit te vleresimit perfundimtar të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, rezultatet e testimit me shkrim ,intervistes me goje ,njofton se kandidatet fitues për procedurën e pranimit ne sherbim civil ne kategorine ekzekutive ne pozicionet e mesiperme jane:

1.Eola Cuko 79.4 pike

2.Ermelinda Gjata 74.6 pike

3.Fatula Kaso 74.2 pike

4.Ksuilda Llabani 72.2 pike

5.Enea Agolli 72 pike