Bashkia Devoll REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Bashkia Devoll REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

PER POZICIONET

1.Drejtor i Drejtorise se te Ardhurave,Lejave dhe Licensave  , Kategoria e pages II-B.

2.Drejtor i Sherbimeve Financiare dhe Buxhetit ,Kategoria e pages II-B.

3.Drejtor  I Drejtorise e Planifikimit te territorit, Mjedisit, Zhvillimit Te Tokes, Investimeve,   Projekteve dhe Integrimit Kategoria e pages II-B.

4. Drejtor i Sherbimeve Juridike, Prokurimeve dhe Burimeve Njerezore ,Kategoria e pages II-B.

5. Drejtor I Drejtorise  se Sherbimeve Sociale, Shendetesore, Strehimit dhe Emergjencave Civile ,Kategoria e pages II-B.

6.Drejtor I Drejtorise se Inspektimit dhe Mbrojtjes se Territorit, Kategoria e pages II-B

7.Drejtor I Drejtorise s e Zhvillimit te Pyjeve, Bujqesise dhe Veterinarise ,Kategoria e pages II-B

8. Pergjegjes I Sektorit te Zhvillimit te tokes,Mbrojtje se Mjedisit dhe Monitorimit te Investimeve

 Klasa III- kategoria e pages III-a;

9. Pergjegjes I Inspektoriatit tatimor,kundravajtjeve dhe sherbimit ndaj tatim paguesve , Klasa III- kategoria e pages III-a;

10.Pergjegjes i Sektorit Juridik dhe prokurimeve  ,Klasa III- kategoria e pages III-a;

 

11.Pergjegjes i Sektorit  te Auditit te Brendshem,Klasa III- kategoria e pages III-a;

 

12.Pergjegjes i Sektorit te Menaxhimit Financiar,Klasa III- kategoria e pages III-a;

13.Pergjegjes i  Sektorit  te Projekteve dhe Integrimit ne BE, Klasa III- kategoria e pages III-a;

14. Pergjegjes i  Sektorit  te Bujqesise ,Ujitjes dhe Kullimit , Klasa III- kategoria e pages III-a;

15. Pergjegjes i  Sektorit  te Pyjeve dhe Kullotave Klasa III- kategoria e pages III-a;

16. Pergjegjes i  Sektorit  Veterinarise Klasa III- kategoria e pages III-a;

17.Kryeinspektor I IVMT Klasa III- kategoria e pages III-a

 

Në zbatim të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për plotësimin e vendeve të Lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, 

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Institucionin Bashkia Devoll, në përfundim të afatit per pranim dokumentash per proceduren  e levizjes paralele konfirmon se nuk ka aplikime per te vazhuar ne kete faze konkurimi.