BASHKIA DEVOLL, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për plotësimin e vendeve të Lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, per pozicionet

1.Drejtor ne Drejtorine e Sherbimeve Financiare dhe Buxhetit , kategoria e pages II- b;

2.Drejtor I Drejtorise se Planifikimit te territorit, Mjedisit, Zhvillimit Te Tokes, Investimeve, Projekteve dhe Integrimit kategoria e pages II- b;

3.Drejtor ne Drejtorine e Sherbimeve Juridike dhe Prokurimeve, kategoria e pages II- b

4.Drejtor ne Drejtorine e te ardhurave ,Lejave dhe Borxhit , kategoria e pages II- b;

5.Pergjegjes ne Sektorin e Menaxhimit Financiar ,kategoria e pages III-a/1

6.Pergjegjes ne Sektorin e Prokurimeve ,kategoria e pages III-a/1

7.Pergjegjes ne Sektorin e Burimeve Njerezore,protokollit dhe sherbimeve mbeshtetese kategoria e pages III-a/1

8.Pergjegjes ne Sektorin e Kadastres dhe inventarizmit te aseteve ,kategoria e pages III-a/1

9.Pergjegjes i Sektorit te IT-se, kategoria e pages III-a/1

 

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Institucionin Bashkia Devoll, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se

– kandidatet e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit për procedurën e pranimit nga jashte sherbimit civil dhe ngritje ne detyre jane:

1.Aurela Furxhi

2.Erjon Rado

3.Arbri Bregu

Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 14.05.2024 ne oren 10.00 në ambientet e Bashkise Devoll.

 

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për plotësimin e vendeve të Lira në kategorinë Ekzekutive”, per pozicionet:

1.Specialist Jurist ne Sektorin Juridik

2.Specialist Auditi ne Sektorin e Auditit te brendshem–

3.Specialist inxhinier Topograf ne Sektorin e Planifikimit te territorit ,

4.Specialist inxhinier Topograf ne Sektorin e Kadastres,

5. Specialist IT ne Sektorin e IT,

6.Specialist ne Sektorin e Mbnj (1)

7.Specialist per maredheniet me Diasporen,

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Institucionin Bashkia Devoll, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se

– kandidatet e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit për procedurën e pranimit nga jashte sherbimit civil jane:

1.Ksuilda Llabani

2.Fatula Kaso

3.Eola Cuko

4.Ermenilda Gjata

5.Enea Agolli

Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 14.05.2024 ne oren 13.00 në ambientet e Bashkise Devoll.