BASHKIA DEVOLL, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Ne zbatim te nenit 21,22 23,24 kreu iv te ligjit 152/2013 Per nenpunesin civil I ndryshuar dhe kreu II I vendimit Nr.243date 18 .03.2015 I ndryshuar me vkm nr 746 date 19.12.2018 per pranimin ,levizjen paralele ,periudhen e proves dhe emerimin ne kategorine ekzekutive per pozicionet:

· (1)Specialist “TIK” ne Sektorin e Menaxhimit te burimeve njerezore,kategoria e pages IV- A

· (1)Specilist “Pyjesh “ne Sektorin e Mbrojtjes se pyjeve kullotave dhe mjedisit ,kategoria e pages IV-b

Njesia e menaxhimit te Burimeve Njerezore ne Institucionin Bashkia Devoll,ne perfundim te rezultatit perfundimtar te kandidateve ,per permbushjen e kushteve dhe kerkesave te vecanta te shpallura ne shpalljen per konkurrim ,njofton kandidatet fitues per proceduren e pranimit ne sherbim civil ne kategorine ekzekutive ne pozicionet e mesiperme jane :

1.Andi Agolli (89 pike ne total )

2.Orgest Cenolli (76 pike ne total)