Bashkia Devoll REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

PËR NGRITJE NË DETYRË

NË KATEGORINË E ULËT DHE TË MESME DREJTUESE

 

Pergjegjes ne Sektorin e Projekteve dhe Integrimit ne BE ne  Drejtorine  e Mjedisit,Planifikimit te territorit, e Mjedisit,Zhvillimit te Tokes,Investimeve dhe Projekteve .

 

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Për plotësimin e vendeve të Lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”,

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Institucionin Bashkia Devoll, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se         kandidati i kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit për procedurën e ngritjes në detyrë për pozicionin Pergjegjes ne Sektorin e Projekteve dhe Integrimit ne BE ne  Drejtorine  e Mjedisit,Planifikimit te territorit, e Mjedisit,Zhvillimit te Tokes,Investimeve dhe Projekteve ,            është:

1.Remzi Kutrolli

Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 21.07.2020. ora 14.00 në ambientet e Bashkise Devoll).

 

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

PËR PRANIM NGA JASHTE SHERBIMIT CIVIL

NË KATEGORINË E ULËT DHE TË MESME DREJTUESE

 

 1 (Një) Pozicion  Drejtor I Drejtorisë së Inspektimit dhe Mbrojtjes së Territorit

1 (Një) Pozicion  Përgjegjës I Inspektoriatit Tatimor,Kundravajtjeve dhe Shërbimit ndajTatimpaguesve,

1 (Nje)Pergjegjes I sektori tte Kujdesit Social,Ndihmes Ekonomike,Sherbimeve

Shoqerore,Strehimit,Mbrojtjes se femijeve,barazise gjinore.

1 (Nje) Kryeinspektor I IVMT

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Për plotësimin e vendeve të Lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”,

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Institucionin Bashkia Devoll, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se         kandidati i kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit për procedurën e pranimit nga jashte sherbimti civil për 1 (Një) Pozicion  Drejtor I Drejtorisë së Inspektimit dhe Mbrojtjes së Territorit

1 (Një) Pozicion  Përgjegjës I Inspektoriatit Tatimor,Kundravajtjeve dhe Shërbimit ndajTatimpaguesve,

1 (Nje)Pergjegjes I sektori tte Kujdesit Social,Ndihmes Ekonomike,Sherbimeve

Shoqerore,Strehimit,Mbrojtjes se femijeve,barazise gjinore.

1 (Nje) Kryeinspektor I IVMT

1.Nerti Laska

                                              2.Marsel Mulla

                                              3.Klodian Toska

                                              4.Besmir Lata

Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 21.07.2020. ora 10.00 në ambientet e Bashkise Devoll).