BASHKIA DEVOLL – PLANI VJETOR

PLANI VJETOR I PRANIMIT NE SHERBIMIN CIVIL PER VITIN 2020 ,BASHKIA DEVOLL

 

Në zbatim të  Ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar neni 18 si dhe V.K.M nr 108 date 26.02.2014”Per planin vjetor te pranimit ne Sherbimin Civil”,Njesia e Menaxhimit te Burimeve Njerezore, ne baze te Vendimit të Këshillit Bashkiak nr.97 datë 26.12.2019 “Për miratimin e numrit të përgjithshëm të punonjësve të Bashkisë Devoll” dhe të urdhërit nr.16 datë 27.01.2020 të Kryetarit të Bashkisë “Për miratimin e strukturës organizative të Bashkisë”,vendos miratimin e Planit Vjetor te Pranimit ne Sherbimin Civil per vitin 2020:

 

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur :

  1. Plani i Pranimit te Sherbimit Civil per vitin 2020