BASHKIA DEVOLL, PLANI VJETOR I PRANIMIT NE SHERBIMIN CIVIL

Në zbatim të Ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar neni 18 si dhe V.K.M nr 108 date 26.02.2014 ”Per planin vjetor te pranimit ne Sherbimin Civil”,Njesia e Menaxhimit te Burimeve Njerezore, me ’Vendimin e e keshillit bashkiak nr 96 date 22.12.2023 ‘’Per miratimin e e buxhetit vjetor 2023 te Bashkise Devoll ,Vendimin e Keshillit te Bashkise nr 101 date 22.12.2023’’Per miratimin e nivelit te pagave te punonjesve te Bashkise Devoll’’ si dhe ne mbeshtetje te Urdherit nr 05 date 10.01.2024 te Kryetarit te Bashkise ‘’Per miratimin e struktures organizative te Bashkise’’

 

Vendos miratimin e Planit Vjetor te Pranimit ne Sherbimin Civil per vitin 2024:

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR

plani vjetor i pranimit04663520240215124814