Bashkia Devoll – Plani Vjetor i Pranimit në Sherbimin Civil për Vitin 2019

 

BASHKIA DEVOLL

 

NJESIA  E MENAXHIMIT TE BURIMEVE NJEREZORE

 

 

Shpallje per publikim ne Sherbimi Kombetar I Punesimit  I  Planit te Pranimeve Vjetore ne Sherbimin Civil per vitin 2019!

 

PLANI VJETOR I PRANIMIT NE SHERBIMIN CIVIL PER VITIN 2019

 

BASHKIA DEVOLL

 

Në zbatim të  Ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar neni 18 si dhe V.K.M nr 108 date 26.02.2014”Per planin vjetor te pranimit ne Sherbimin Civil”,Njesia e Menaxhimit te Burimeve Njerezore, ne baze te Vendimit nr 109  date 24.12.2018 te Keshillit Bashkiak “Per Miratimin e struktures dhe te nivelit te pagave te Nepunesve Civile” i konfirmuar nga Prefekti i Qarkut Korce Nr 1/1 date 11.01.2019 protokolluar me tonen me nr 173 date 14.01.2019:

dhe Urdherin  Nr. 20  date 25.01.2019  te Kryetarit te Bashkise, vendos miratimin e Planit Vjetor te Pranimit ne Sherbimin Civil per vitin 2019:

 

1.Numri i Pergjithshem i pozicioneve te punes vakante te hapura per konkurim ne Sherbimin    civil nepermjet procedurave te pranimit, levizjes paralele dhe ngritjes ne detyre ne total eshte 9    punonjes i parashikuar sipas struktures se miratuar per vitin 2019.

1.Kategori e larte drejtuese 1(nje)pozicion

a.Sekretar I Pergjithshem,kategoria e pages I-b

 2.Numri I vendeve vakante per cdo kategori dhe klase si me poshte  vijon:

1.Kategori e larte drejtuese:

1.a   Sekretar I Pergjithshem

2.1.kategori e ulet drejtuese dhe e mesme drejtuese  8(tete) pozicione

 1.Drejtor i drejtorise se te Ardhurave ,Licensimit dhe Menaxhimit Financiar,Lidhja 5,Kategoria e pages II-B

 2.Pergjegjes I Auditimit te Brendshem – Klasa III- kategoria e pages III-a;

 3.Pergjegjes I Sektorit te Burimeve Njerezore,TIK,protokollit – Klasa III- kategoria e pages III-a;

  1. 4. Pergjegjes i Sektori te emergjencave Civile – Klasa III- kategoria e pages III-a;
  2. 5. Pergjegjes I Sektorit te Zhvillimit te tokes,Mbrojtje se Mjedisit dhe Monitorimit te Investimeve-

Klasa III- kategoria e pages III-a;

  1. 6. Pergjegjes I Sektorit te te Ardhurave dhe Licensimit, Klasa III- kategoria e pages III-a;

 7.Pergjegjes i Sektorit Juridik dhe prokurimeve  ,Klasa III- kategoria e pages III-a;

 8.Pergjegjes i Sektorit te Planifikim dhe zhvillim teritorit, Klasa III- kategoria e pages III-a;

 

 

3.kategori ekzekutive 17 ( shtatembeshjete )pozicione

4.Bazuar ne nenin 19 te ligjit nr 152/2013”Per nepunesin civil”I ndryshuar ,Pozicionet e sherbimit Civil te kategorise ekzekutive klasifikohen sipas natyres se pozicionit ne:

a)grupin e pozicioneve te administrimit te pergjithshem ;

  1. b) grupin e pozicioneve te administrimit te posacem.

 

 

4.1. Grupi I  pozicioneve te administrimit te pergjithshem      7 (Shtate)

1.Inspektor ne Sektorin e te Ardhurave dhe Licensimit, ne Drejtorine e te Ardhurave dhe Menaxhimit Financiar 5(pese )– Klasa Iv – kategoria e pages IV- a ;

2.Administrator te Ndihmes Ekonomike  ne Sektorin e Mireqenies dhe Kujdesit Social 1(nje) – Klasa Iv – kategoria e pages IV- a

3.Specialist ne Sektorin e Emergjencave Civile   1(nje) – Klasa Iv – kategoria e pages IV- a

 

 

 

4.2. Grupi I  pozicioneve te administrimit te posacem   10(dhjete)pozicione

1.Specialist PAK  ne Sektorin e Menaxhimit Financiar ne Drejtorine e te Ardhurave dhe Menaxhimit Financiar 1(nje) – Klasa Iv – kategoria e pages IV- a ;

  1. 2. Specialist Inxhinier ne Sektorin e Planifikim dhe Zhvillim Territori ne 1(nje) – Klasa Iv – kategoria e pages IV- a ;

3.Specialist per mbrojtjen e femijeve ne Sektorin e Mireqenies dhe Kujdesit Social 1(nje) – Klasa Iv – kategoria e pages IV- a

4.Specialist Veteriner ne Sektorin e Veterinarise   1(nje) – Klasa Iv – kategoria e pages IV- a

5.Specialist Jurist ne Sektorin e Planifikim-zhvillimit  1(nje) – Klasa Iv – kategoria e pages IV- a

6.Specialist IT NE Sektorin E Menaxhimit te Burimeve Njerezore  1(nje) – Klasa Iv – kategoria e pages IV-

7.Specialist Auditi ne Sektorin e Auditit te Brendshem    1(nje) – Klasa Iv – kategoria e pages IV-

8.Specialist  ne Sektorin e Mbrojtjes dhe Menaxhimt te Tokes (nje) – Klasa Iv – kategoria e pages IV-

  1. 9. Specialist Jurist ne Sektorin Juridik dhe Prokurimeve 1(nje) – Klasa Iv – kategoria e pages IV- a
  2. 10. Specialist Topograf ne Sektorin e Planifikim dhe Zhvillim Territori ne 1(nje) – Klasa Iv – kategoria e pages IV- a ;

 

 

 

Shenim:Mund te linde nevoja qe gjate vitit te te kete shpallje te reja pervec nr te parashikuar si rezultat I largimit nga sherbimi civil si psh,doreheqje etj

Bazuar ne nenin 13 te VKM nr 108 date 26.02.2014”Per planin vjetor te pranimit ne Sherbimin Civil”Plani vjetor I pranimeve per vitin 2019  i  Bashkise Devoll publikohet ne ;

 

Portalin e Web-site e :

 

-Sherbimit Kombetar te Punesimi

 

-Bashkise Devoll;

 

-Stenda per njoftimet publike te Institucionit

 

NJESIA E MENAXHIMIT TE BURIMEVE NJEREZORE

 

 

 

 

Adresa: Bashkia Devoll,Lagjia nr 1 Rr “24 Tetori”nr 9 Bilisht        Tel.Fax: +355 811 2 2288   e-mail bashkiadevoll@gmail.com