Bashkia Devoll – Njoftim

                                                                       __________________________________

REPUBLIKA E SHQIPERISE

BASHKIA DEVOLL

NJESIA E MENAXHIMIT TE BURIMEVE NJEREZORE

  

Njoftim mbi Verifikim Paraprak  per levizjen paralele  ne Kategorine e ulet dhe te mesme drejtuese

 

 

 

Njoftim mbi Rezultatin e Verifikimit paraprak perLevizjen paralele ne  Kategorine e ulet dhe te mesme drejtuese!

.

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, VKM-së nr.242 datë 18.03.2015, “Për plotesimin e vendeve te lira  ne kategorine e mesme dhe te ulet drejtuese  ” Njesia e Menaxhimit te Burimeve Njerezore në Bashkinë Devoll shpall rezultatet paraprake te vleresimit sipas listes se meposhtme

 

1.Tatjana Spaho  eshte  kualifikuar per te vazhduar fazen e dyte te procedures  se levizjes paralele per kategorine e mesme drejtuese ne pozicionin Pergjegjes i Sektorit te Planifikim dhe Zhvillim Territori

 

Ne date 23.08.2019,ora 14.00 do te zhvillohet intervista me goje!

 

 

NJESIA E MENAXHIMIT TE BURIMEVE NJEREZORE

 

 3.1.1 Kandidatët e skualifikuar:

I nderuarAplikant,

Jufalenderojmëpëraplikimintuajpërlëvizjeparalelenëpozicionin:

###############################

NJBNJ pranë(tëshkruhetemri i institucionit), nëzbatimtëligjit nr. 152/2013 “Përnëpunësin civil” i ndryshuar, neni26 dheVendimitNr. 242 datë 18.03.2015 tëKëshillittëMinistrave “Përplotësimin e vendevetë lira nëkategorinë e ulëtdhetëmesmedrejtuese”, junjofton se junukjenikualifikuar, përtëvazhduarnëfazën e dytëtëprocedurëssëlëvizjesparalelepërpozicionin ##################################

Ngaverifikimi i dokumentacionittuajrezultoise :