Bashkia Devoll – Njoftim

                                                                       __________________________________

REPUBLIKA E SHQIPERISE

BASHKIA DEVOLL

NJESIA E MENAXHIMIT TE BURIMEVE NJEREZORE

 

 

Njoftim mbi Verifikim Paraprak  per ngritjen ne detyre   ne Kategorine e ulet dhe te mesme drejtuese

 

 

Duke ju falenderuar per punen ne drejtimin e institucionit tuaj jeni te lutur te publikoni njoftimin ne faqen tuaj zyrtare i cili ju eshte derguar edhe nepermjet postes elektronike te vene ne dispozicion nga ana juaj.

 

Njoftim mbi Rezultatin e Verifikimit paraprak per ngritjen ne detyre  ne  Kategorine e ulet dhe te mesme drejtuese!

.

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, VKM-së nr.242 datë 18.03.2015, “Për plotesimin e vendeve te lira  ne kategorine e mesme dhe te ulet drejtuese  ” Njesia e Menaxhimit te Burimeve Njerezore në Bashkinë Devoll shpall rezultatet paraprake te vleresimit sipas listes se meposhtme

 

1.Adriana Rushitaj   eshte  kualifikuar per te vazhduar fazen e dyte te procedures  se ngritjes ne detyre  per kategorine e mesme drejtuese ne pozicionin Pergjegjes i e Sektorit te Menaxhimt te Burimeve Njerezore,TIK dhe  Protokoll Arshives dhe Sherbimeve mbeshtetese!

 

Ne date 11.09.2019,ora 14.00 do te zhvillohet testimi me shkrim dhe ne date 13.11.2019  ora 14.00 do te zhvillohet intervista me goje ne ambjentet e bashkise Devoll!

 

 

NJESIA E MENAXHIMIT TE BURIMEVE NJEREZORE