BASHKIA DELVINE – VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”i ndryshuar , si dhe të Kreut II, IV  dhe  VII të VKM nr. 243, datë 18/03/2015”Pwr pranimin, lwvizjen paralele, perjudhwn e provws  dhe emwrimin nw kategorinw ekzekutive” i ndryshuar, Drejtoria e Burimeve Njerëzore e Bashkisë Delvine shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për  pozicionin:

  • 1 (një) Inspektor i tokes – kategoria e pages IV a;

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : Shpallje per portal

 

1 (një) Specialist  i koordinimit e Integrimit Europian dhe Ndihmës së Huaj  – kategoria e pages IV a;

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : Portal BE

 

  • 1 (një) Jurist – kategoria e pages IV a;

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : Shpallje Juristit