BASHKIA DELVINË – VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 32 të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut III, VIII të Vendimit Nr. 118, datë 05/03/2014 “Për procedurat e emërimit, rekrutimit, menaxhimit dhe përfundimit të marrëdhënies në shërbimin civil të nivelit të lartë drejtues dhe të anëtarëve të TND-së”,Drejtoria e Burimeve Njerëzore , Bashkia Delvinë , shpall procedurat e ngritjes në detyrë për pozicionin:

  • 1 (një)-Sekretar i Përgjithshëm- Kategoria e pagës I-b.

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : Bashkia-Delvinw -Sekretar-i-përgjithshëm