BASHKIA DELVINË – VENDE TE LIRA PUNE

Drejtoria e Personelit dhe Burime Njerëzore të Bashkisë Delvinë  në bazë të nenit 22 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin Civil “ i ndryshuar  dhe pikës  1 të Kreut II të VKM 243,datë 18.03.2015 “ Për pranimin  lëvizjen paralele , periudhën  e provës  dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”  njoftojmë për përfundimin e procedurës “Lëvizja paralele  “ për kategorinë  ekzekutive në pozicionin

  • Inspektor i Tokës    në Bashkinë Delvinë .

Në këto kushte plotësimi i këtij vendi të lirë pune do të vazhdojë me procedurën e pranimit në shërbimin civil.

  • Specialist i Mjedisit

Në këto kushte plotësimi i këtij vendi të lirë pune do të vazhdojë me procedurën e pranimit në shërbimin civil.