BASHKIA DELVINE, VEND I LIRE PUNE

Ne zbatim te nenit 32 te Ligjit Nr. 152/2013, “Per nepunesin civil”, i ndryshuar, si dhe te Kreut III,
VIII te Vendimit Nr. 118, date 05/03/2014 “Per procedurat e emerimit, rekrutimit, menaxhimit dhe
perfundirmit te marredhenies ne sherbimin civil te nivelit te larte drejtues dhe te anetareve te TND-se”e  ndryshuar me VKM-ne nr.388, date 06.06.2015 “Per disa ndryshime dhe shtesa ne VKM-ne nr. 118, date 05.03.2014. Kreu VIII. si dhe ne mbeshtetjc te ligjit nr. 139/2015 “Per veteqeverisjen
Vendore” Drejtoria e Burimeve Njerezore,  Bashkia Delvine, shpall procedurat per plotesimin e
vendit te lire te kategorise se larte drejtuese:

  • 1 nje-Sekretar i Pergiithshem- Kategoria e pages I-b.

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: BASHKIA DELVINE