Bashkia Delvinë, Vend i lire pune

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015,Ligj nr.107/2014 të Këshillit të Ministrave i ndryshuar, Bashkia Delvinë shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të ngritjes në detyrë për pozicionin:

Përgjegjës i sektorit   të Menaxhimi Bujqësore, Veterinarisë,Emergjencave dhe Ujitjes e Kullimit

(- Kategoria: III-a/1)

 

 

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR pergjegjes