BASHKIA DELVINË, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”i ndryshuar , si dhe të Kreut II, IV  dhe  VII të VKM nr. 243, datë 18/03/2015”Për pranimin,lëvizjen paralele, perjudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” i ndryshuar me VKM –në nr. 746, datë 19.12.2018, Drejtoria e Burimeve Njerëzore e Bashkisë Delvine shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për  pozicionin:

 

  • 1 (një) ,Specialist Koordinatore e Dhunës – kategoria VI-a;
  • PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR Njoftim me date 06.07.2022