BASHKIA  DELVINË SHPALLJE FITUESI

N J O F T I M

 1 (një) ,Sekretar i Përgjithshëm    – kategoria I-b

Drejtoria e Burimeve Njerëzore  të Bashkisë Delvine në zbatim të nenit 32 të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut III, VIII të Vendimit Nr. 118, datë 05/03/2014 “Për procedurat e emërimit, rekrutimit, menaxhimit dhe përfundimit të marrëdhënies në shërbimin civil të nivelit të lartë drejtues dhe të anëtarëve të TND-së”,e ndryshuar me VKM-në nr.388, datë 06.06.2015 “Për disa ndryshime dhe shtesa në VKM-në nr. 118, datë 05.03.2014, Kreu VIII, si dhe në mbështetje të ligjit nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen Vendore”, njofton përfundimin e procedurës për pozicionin Sekretar i Përgjithshëm pa aplikant.