BASHKIA DELVINË, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Delvinë në bazë të nenit 22 të ligjit nr.152, datë 152/2013 “Për nëpunësin civil “i ndryshuar dhe VKM-së nr.243, datë 18.03.2015 “Për pranimin lëvizjen paralele, perjudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” i ndryshuar njoftojmë për përfundimin e procedurës pranimin nga jashtë shërbimit” për kategorinë ekzekutive pa aplikant për pozicionin “Specialist i Projekteve të BE-së.