BASHKIA DELVINË, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Drejtoria e Personelit dhe Burime Njerëzore të Bashkisë Delvinë në bazë të nenit 22 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin Civil “ i ndryshuar dhe pikës 1 të Kreut II të VKM 243,datë 18.03.2015 “ Për pranimin lëvizjen paralele , periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” njoftojmë për përfundimin e procedurës “Lëvizja paralele “pa aplikant për kategorinë ekzekutive në pozicionin “Specialist i projekteve tw BE-së “.

Në këto kushte plotësimi i këtij vendi të lirë pune do të vazhdojë me procedurën e pranimit në shërbimin civil.

Njoftimi i aplikantëve për këtë procedurë do të bëhet në faqen e Shërbimit Kombëtar të Punësimit dhe në stendën e Bashkisë Delvinë duke filluar nga data 14.06.2024.