BASHKIA DELVINË, PLANI VJETOR I PRANIMIT NE SHERBIMIN CIVIL

Ne zbatim te Ligjit Nr.152/2013 “Per nepunesin civil” ,Neni 18 ,VKM-se nr.108, date 26.02.2014 “Per planin vjetor te miratimit ne sherbimin civil”, Urdhërit nr 191 Prot, datë  24.01.2023 “Per miratimin e struktures dhe nivelit te pagave te punonjesve te Bashkise Delvine dhe institucioneve te vartesise per vitin 2023”,  po ju paraqesim per miratim Planin Vjetor te Pranimit ne Sherbimin Civil te Bashkise Delvine per pozicionet e lira, sa me poshte vijon:

  1. Sekretar i Përgjithshëm Kategoria I-b
  2. Specialist i mjedisit në Sektorin e Planifikimit te Territorit. Kategoria IV-a
  3. Specialiste e ndihmës ekonomike dhe strehimit social në DFSHSA Kategoria  IV-a
  4. Përgjegjës Sektori Turizmit dhe BE-së Kategoria III-a/1
  5. Specialiste i Ujitjes dhe Kullimit Kategoria IV-a
  6. Specialiste e Financës Kategoria  IV-a
  7. Specialiste i Statistikës Kategoria  IV-a
  8. Specialiste Juriste Kategoira e IV-a
  9. Specialiste i projekteve të BE-së Kategoria  e IV-a
  10. Specialistë i tokës Kategoria e IV-a