BASHKIA DELVINË, PLANI VJETOR I PRANIMIT NE SHERBIMIN CIVIL

Në zbatim të Ligjit nr. 152/2013, date 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, Neni 18 “Plani vjetor i pranimit në shërbimin civil” dhe të Vendimit të Këshillit të Ministrave, nr.108, datë 26.02.2014 “Për planin vjetor të pranimit në shërbimin civil.” Për periudhën Janar 2024 deri Dhjetor 2024, në shërbimin Bashkia Delvinë do të rekrutohen në vendet vakante 15 nëpunës civil të kategorive dhe klasave të ndryshme si më poshtë:

1- në pozicionin “Nëpunës civil të kategorisë së lartë drejtuese ”, 1 (një) vend vakant, klasa “Sekretar i përgjithshëm ”, –Sekretar I Përgjithshëm Kategoria I-b

2- në pozicionin “Nëpunës civil të kategorisë së mesme drejtuese”, 1 (një) vend vakant, klasa “drejtor drejtorie”, – Drejtor në Drejtorinë e Shërbimeve Komunitare, Menaxhimit Bujqësor, Veterinarisë dhe Emergjencave Civile Kategoria II-b

3- në pozicionin “Nëpunës civil të kategorisë së mesme drejtuese”, 1 (një) vend vakant, klasa “drejtor drejtorie”, – Drejtor në Drejtorinë e Planifikimit,Zhvillimit,Mbrojtjes së Territorit dhe Policisë Bashkiake Kategoria II-b

4- në pozicionin “Nëpunës civil të kategorisë së mesme drejtuese”, 1 (një) vend vakant, klasa “drejtor drejtorie”, – Drejtor në Drejtorinë e Taksave dhe Tarifave,Lejeve dhe Lishencave Kategoria II-b

5- në pozicionin “Nëpunës civil të kategorisë së mesme drejtuese”, 1 (një) vend vakant, klasa “drejtor drejtorie”, – Drejtor në Drejtorinë e Taksave dhe Tarifave,Lejeve dhe Lishencave Kategoria II-b

6-në pozicionin “Nëpunës civil të kategorisë ekzekutive”, 9 (nëntë) vende vakante, klasa “specialist”; Kategoria IV-a

a) Specialist në Drejtorinë e Financës, Shërbimeve Sociale dhe Arsimit.

b) Specialist i BE-së

c) Specialist pranë Sektorit Shërbimit Socialë,Strehimit dhe Arsimit.

d) Specialist në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore.

e) Specialiste në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore.

f) Inspektor në Drejtorinë e Taksave,Tarifave,Lejeve dhe Lishencave

g) Specialist në Sektorin e Planifikimit të Territorit.

h) Specialiste në Sektorin e Planifikimit të Territorit.

i) Specialistë në Sektorinë e Menaxhimit Bujqësor,Veterinarisë,Emergjencave Civile, Ujitjes dhe Kullimit.