Bashkia Delvinë – Njoftim

                                                                    REPUBLIKA E SHQIPËRISË

                                                                     B A S H K I A  D E L V I N Ë

              DREJTORIA E PERSONELIT DHE BURIMEVE NJERËZORE

 

 

 

 

N J O F T I M

PËR POZICIONIN :

  • 1  (një)  Inpektor  Statistike      – kategoria  e  pagës IV b;

 

 

Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Delvinë në bazë të nenit 22 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar  dhe të Kreut II të VKM nr. 243, datë 18.3.2015, “Për pranimin, levizjen paralele, periudhen e proves dhe emerimin ne kategotine ekzekutive”, për procedurën e pranimit në shërbimin civil, shpall:

Aplikanti i kualifikuar për të vazhduar proçedurën e pranimit në shërbimin civil:

Behatriçe         Isufi

Procedura e konkurrimit do të zhvillohet në datën 14.05.2019   , ora 11:00  në ambientet e Bashkisë Delvinë.

Testimi me shkrim dhe intervista do të zhvillohen në një ditë.

 

 

Drejtoria e Burimeve Njerëzore

Bashkia Delvinë