Bashkia Delvinë – Njoftim fituesi

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

B A S H K I A  D E L V I N Ë

DREJTORIA E PERSONELIT DHE BURIMEVE NJERËZORE

 

 

      N J O F T I M  VETËM PËR  NËPUNËSIT CIVIL

     NJOFTIM  FITUESI

 

     Përgjegjës i Sektorit i Planifikimit ,Zhvillimit të Territorit  ,Bashkinë Delvinë

 

Drejtoria e Personelit dhe Burimeve Njerëzore të Bashkisë Delvinë  në  zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, ‘Për pranimin  e vendeve të lira në kategorinë  e ulët dhe të mesme drejtuese , për pozicionin ”Përgjegjës i Sektorit  të Planifikimit ,Zhvillimit të Territorit “, kategoria III-a/1.

Komiteti i Përhershem i Pranimit , në përfundim të procedurës së testimit me shkrim dhe intervistës së strukturuar  me gojë , shpalli fitues në konkursin në Bashkinë Delvinë si me poshtw:

Kastriot       Musllimi

 

 

Drejtoria e Burimeve Njerëzore

Bashkia Delvinë